Dostop do podatkov o prostorskih aktih

V sklopu spletnega mesta je omogočen vpogled v opisne podatke ter prenos razpoložljivih podrobnih podatkov iz tekstualnega in grafičnega dela veljavnih prostorskih aktov. V tem delu so na voljo podatki za državne prostorske akte, občinske prostorske akte (podatki za podrobnejše občinske izvedbene akte še niso na voljo), regionalne prostorske akte, ureditvene načrte obnove ter prostorske ureditve skupnega pomena.

Dodatno so preko spletnega mesta uporabnikom na voljo podatki iz postopkov priprave prostorskih aktov ter tematski zbirni sloji in sicer: sloja območij državnih prostorskih aktov (v pripravi, veljavni), sloj začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora za prostorske ureditve, za katere še ni sprejet državni lokacijski načrt in sloj generalizirane namenske rabe prostora.

Upravljavec prostorskega informacijskega sistema se bo trudil zagotavljati ažurnost ter točnost podatkov.

Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Strateški prostorski akti na državni ravni
Državni izvedbeni prostorski akti
Lokacijski načrt za avtocesto predor Karavanke - Bregana odsek Hrušica - Vrba
Lokacijski načrt za avtocesto Razdrto - Fernetiči
Lokacijski načrt za magistralno cesto – avtomobilsko cesto Razdrto–Podnanos
Lokacijski načrt hidroelektrarne Boštanj
Lokacijski načrt za magistralno cesto - avtomobilsko cesto Šentilj-Pesnica
Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas - Ločica pri Vranskem
Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vransko - Blagovica
Lokacijski načrt avtoceste za odsek Slivnica - Fram - BDC
Lokacijski načrt za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora - Bič
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor - Naklo
Lokacijski načrt za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica sever (Devina) na avtomobilski cesti A 10 Hoče-Arja vas
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača - Kozina
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Blagovica - Šentjakob
Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava - Selo
Lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči - HE Doblar II
Lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Plave na Soči - HE Plave II
Lokacijski načrt za železniško progo Puconci–Hodoš–državna meja z Republiko Madžarsko
Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica - Pesnica
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina - Klanec
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G 10 (M 10) na odseku Depala vas - Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec - Srmin
Lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor - slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas - Beltinci
Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto - Vipava
Lokacijski načrt za avtocestni priključek Razdrto
Lokacijski načrt za avtocestni priključek Celje zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kronovo - Smednik
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje
Lokacijski načrt za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo - Rogatec
Lokacijski načrt za smer avtoceste Karavanke - Obrežje, na odseku Bič - Korenitka
Lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor - slovensko - madžarska meja na odseku Cogetinci - Vučja vas
Lokacijski načrt za odsek avtoceste Maribor - Lenart
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid - Koseze
Lokacijski načrt za gradnjo enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 na AC odseku Šmarje Sap - Višnja Gora
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Smednik - Krška vas
Ureditveni načrt za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje - Lešnica
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Korenitka - Pluska
Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Jelšane
Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Gruškovje
Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dobova
Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec
Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik - Mengeš - Vodice na odseku Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš
Državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka
Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice
Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lendava - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina - Ptuj na območju Občine Hajdina
Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV Toplarna - Polje - Beričevo
Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec - Rogaška Slatina
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vrba - Črnivec (Peračica)
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lenart - Spodnja Senarska
Državni lokacijski načrt za hitro cesto Koper - Izola
Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto - Vipava
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lešnica - Kronovo
Državni lokacijski načrt za preložitev regionalne ceste R II - 420 na območju naselja Dobova
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Spodnja Senarska - Cogetinci
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci - Lendava
Državni lokacijski načrt za drugi tir železniške proge Divača–Koper
Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Slivnica - Draženci
Državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v občini Kobarid
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Podmark v občini Šempeter - Vrtojba
Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo - Krško
Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Starod
Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje - meja z Republiko Hrvaško
Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dragonja
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Pluska - Ponikve
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica
Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Ponikve - Hrastje
Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik - Mengeš - Vodice na odseku Mengeš - Žeje
Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Krško
Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Državni lokacijski načrt za plinovod M 1/1 na odseku Ceršak - Kidričevo
Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje - Mokronog z železniško progo Sevnica - Trebnje
Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Zavrč
Državni lokacijski načrt za kablovod 110 kV Pekre - Koroška vrata - Melje
Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Sočerga
Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik - Mengeš - Vodice na odseku Žeje - Vodice
Lokacijski načrt za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja
Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1 - 221/1219 Zagorje - Bevško na območju plazu Ruardi
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo vinske ceste v obmejnem območju Republike Slovenije v občini Kungota
Državni lokacijski načrt za nadvoz državne ceste Teharje - Svetina čez železniško progo Zidani Most - Maribor
Državni prostorski načrt za Letališče Cerklje ob Krki
Državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto za Piran
Načrt prostorskih ureditev za območje Kobilarne Lipica – I. del
Državni prostorski načrt za daljnovod 2×110 kV Beričevo–Trbovlje
Državni prostorski načrt za vzporedni plinovod M 1/3 od merilno-regulacijske postaje Ceršak do slovensko-avstrijske meje
Državni prostorski načrt za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota-Lendava
Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo na Cvenu v Občini Ljutomer
Državni lokacijski načrt za DV 2 x 110 kV Lenart – Radenci
Državni prostorski načrt za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Državni prostorski načrt za regionalno cesto III. reda R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Državni prostorski načrt za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko - Hodoš
Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 110 kV Murska Sobota - Mačkovci
Državni lokacijski načrt za avtocesto Koseze - Kozarje
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana
Državni prostorski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku Rogaška Slatina - Trojane
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje - RTP Vič
Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Državni prostorski načrt za kompleks Debeli rtič
Državni lokacijski načrt za daljnovod 2×110 kV RTP Grosuplje-RTP Trebnje
Državni prostorski načrt za odsek avtoceste Draženci - mednarodni mejni prehod Gruškovje
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine
Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto Šentjur - Mestinje v Grobelnem
Državni prostorski načrt za ureditev regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji
Državni prostorski načrt za priključek Brezovica na AC odseku Ljubljana-Vrhnika
Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice do Letuša ob Savinji
Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod
Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor
Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje–Sap na avtocestnem odseku Malence – Šmarje–Sap
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce - Godovič
Državni prostorski načrt za gospodarsko središče Feniks v Posavju
Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Brežice
Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja - Kresnice na območju Dešna
Državni prostorski načrt za daljnovod (DV) 2 x 400 kV Cirkovce - Pince
Državni prostorski načrt za plinsko-parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur - Cerklje na Gorenjskem
Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica-Hudo
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije
Državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev Dravinje na odseku Stogovci-Koritno
Državni prostorski načrti za preložitev regionalne ceste R2–403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov
Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 Trojane–Hrastnik
Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi
Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Mokrice
Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec
Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje-jug do priključka Slovenj Gradec-jug
Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
Državni prostorski načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Državni prostorski načrt za RTP 110/20 kV Dobruška vas
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51A Jarše-Sneberje
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce - Vodice
Državni prostorski načrti za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ)
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče
Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3-646 ter priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32, R34
Državni prostorski načrt za dograditev avtocestnega predora Karavanke
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče)
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidričevo
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog
Državni prostorski načrt za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba
Državni prostorski načrt za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije
Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug
Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici
Državni prostorski načrt za Varovano parkirišče Brdo zahod s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi
Državni prostorski načrt za železniško progo Maribor–Šentilj
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik–Visoko
Državni prostorski načrt za 110 kV kablovod v MO Koper
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1038 Bača-Dolenja Trebuša
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 × 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica
Državni prostorski načrt za glavno cesto G2-108/1182 Zgornji Hotič–Spodnji Hotič
Objave iz postopkov priprave
Državni prostorski načrt za vetrno elektrarno Ojstrica
Državni prostorski načrt načrt za DV 110 KV Divača - Koper I s prehodom na 2 × 110 KV
Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Državno prostorsko načrtovanje za zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Državni prostorski načrt za letališče Edvarda Rusjana Maribor
Državni prostorski načrt za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah
Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana na odseku Novo mesto – Ivančna Gorica
Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Golič
Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Kranj sever
Državni prostorski načrt za sončne elektrarne Zlatoličje Formin
Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer-Kidričevo
Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja v koridorju obstoječe proge
Državni prostorski načrt za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Lendava - Ljutomer
Državni prostorski načrt za PVE Dolenja vas
Državni prostorski načrt za PVE Griže-Veliko Polje
Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper
Državni prostorski načrt za 4. razvojno os na odseku Cerkno - Hotavlje
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica
Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Državni prostorski načrt za ekodukt na odseku avtoceste Unec - Postojna
Državni prostorski načrt za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom
Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu
Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Rogatec
Državni prostorski načrt za osrednje vadišče Slovenske vojske
Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Zajčica
Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak
Državno prostorsko načrtovanje za polje vetrnih elektrarn Mislinja
Državno prostorsko načrtovanje za državno cesto Podgora–Letuš – povezava na severni del tretje razvojne osi
Državno prostorsko načrtovanje za avtocesto na odseku Postojna–Jelšane
Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana na odseku Ivančna Gorica – Ljubljana
Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška - Kamnik Graben
Državni prostorski načrt za ureditev platoja Karavanke
Državni prostorski načrt za DV 2X110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas
Državni prostorski načrt za daljnovod 2x110 kV Murska sobota-Mačkovci od SM 16 do SM 21
Državni prostorski načrt za obvoznico glavne ceste G2-106 na območju Ribnice
Državni prostorski načrt za obvoznico glavne ceste G2-106 na območju Kočevja
Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 × 110 kV RTP Ravne - RTP Mežica
Občinski prostorski akti
Ajdovščina
Ankaran
Apače
Beltinci
Benedikt
Bistrica ob Sotli
Bled
Bloke
Bohinj
Borovnica
Bovec
Braslovče
Brda
Brezovica
Brežice
Cankova
Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerknica
Cerkno
Cerkvenjak
Cirkulane
Črenšovci
Črna na Koroškem
Črnomelj
Destrnik
Divača
Dobje
Dobrepolje
Dobrna
Dobrova-Polhov Gradec
Dobrovnik
Dol pri Ljubljani
Dolenjske Toplice
Domžale
Dornava
Dravograd
Duplek
Gorenja vas-Poljane
Gorišnica
Gorje
Gornja Radgona
Gornji Grad
Gornji Petrovci
Grad
Grosuplje
Hajdina
Hoče-Slivnica
Hodoš
Horjul
Hrastnik
Hrpelje-Kozina
Idrija
Ig
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Izola
Jesenice
Jezersko
Juršinci
Kamnik
Kanal ob Soči
Kidričevo
Kobarid
Kobilje
Kočevje
Komen
Komenda
Koper
Kostanjevica na Krki
Kostel
Kozje
Kranj
Kranjska Gora
Križevci
Krško
Kungota
Kuzma
Laško
Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana
Ljubno
Ljutomer
Logatec
Log-Dragomer
Loška dolina
Loški Potok
Lovrenc na Pohorju
Luče
Lukovica
Majšperk
Makole
Maribor
Markovci
Medvode
Mengeš
Metlika
Mežica
Miklavž na Dravskem polju
Miren-Kostanjevica
Mirna
Mirna Peč
Mislinja
Mokronog-Trebelno
Moravče
Moravske Toplice
Mozirje
Murska Sobota
Muta
Naklo
Nazarje
Nova Gorica
Novo mesto
Odranci
Oplotnica
Ormož
Osilnica
Pesnica
Piran
Pivka
Podčetrtek
Podlehnik
Podvelka
Poljčane
Polzela
Postojna
Prebold
Preddvor
Prevalje
Ptuj
Puconci
Rače-Fram
Radeče
Radenci
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Razkrižje
Rečica ob Savinji
Renče-Vogrsko
Ribnica
Ribnica na Pohorju
Rogaška Slatina
Rogašovci
Rogatec
Ruše
Selnica ob Dravi
Semič
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Sodražica
Solčava
Središče ob Dravi
Starše
Straža
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Sveti Jurij ob Ščavnici
Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Sveti Tomaž
Šalovci
Šempeter-Vrtojba
Šenčur
Šentilj
Šentjernej
Šentjur
Šentrupert
Škocjan
Škofja Loka
Škofljica
Šmarje pri Jelšah
Šmarješke Toplice
Šmartno ob Paki
Šmartno pri Litiji
Šoštanj
Štore
Tabor
Tišina
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Trnovska vas
Trzin
Tržič
Turnišče
Velenje
Velika Polana
Velike Lašče
Veržej
Videm
Vipava
Vitanje
Vodice
Vojnik
Vransko
Vrhnika
Vuzenica
Zagorje ob Savi
Zavrč
Zreče
Žalec
Železniki
Žetale
Žiri
Žirovnica
Žužemberk
Regionalni prostorski akti
Tematski zbirni sloji
Območja veljavnih državnih prostorskih aktov (shp_D48/GK, shp_D96/TM, opis) - stanje: 13.01.2022
Območja državnih prostorskih aktov v pripravi (shp_D48/GK, shp_D96/TM, opis) - stanje: 13.01.2023
Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za prostorske ureditve, za katere še ni sprejet državni lokacijski načrt (trenutno ni veljavnih začasnih prostorskih ukrepov)
Generalizirana namenska raba prostora (shp_D48/GK, shp_D96/TM, opis) - stanje: 19.12.2022
Podrobna namenska raba prostora iz OPN (shp_D48/GK, shp_D96/TM, opis) - stanje: 19.12.2022
Podrobna namenska raba prostora iz PRO (shp_D48/GK, shp_D96/TM, opis) - stanje: 13.05.2019
Območja podrobnih prostorskih izvedbenih aktov (shp_D48/GK, shp_D96/TM, opis) - stanje: 21.12.2018

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor