Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Braslovče

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Prostorski akti v pripravi
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 1 (SD OPN 1)
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 2 (SD OPN 2)
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Braslovče, št. 3
Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ 03-2
Občinski podrobni prostorski načrt za enote urejanja prostora Šmatevž: ŠM02, ŠM05, ŠM10 in del enote urejanja prostora Odprt prostor občine: OP01-1, OP52-1
Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Letuš - vikend naselje desni breg: LD01-1
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun
Občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Mahor
Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05-2
Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Braslovče: BR01-1
Občinski podrobni prostorski načrt za EUP Vrtoglav: VR04 in del EUP Vrtoglav: VR01 - 1
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 26-Šentrupert-Trnava
Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Letuš – Vikend naselja desni breg: LD03-1
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 5 - Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor