Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Brežice

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol - sever, DOB-07
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ak 1607
Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina – SD OPPN 1
Občinski podrobni prostorski načrt Artiče, del ART-17
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60
Občinski podrobni prostorski načrt za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06
Občinski podrobni prostorski načrt za za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19 (SD OPPN1)
Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Bukovje – Ap 1497
Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11
Občinski podrobni prostorski načrt za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376
Občinski podrobni prostorski načrt za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130
Občinski podrobni prostorski načrt za turistični kompleks Bizeljsko - parkirišča, del BIZ-38
Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526
Občinski podrobni prostorski načrt za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
Občinski podrobni prostorski načrt za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3
Občinski podrobni prostorski načrt za Poslovno cono Slovenska vas, SLV-01 - sever
Občinski podrobni prostorski načrt za enostanovanjsko gradnjo na Jesenicah na Dolenjskem, del EUP JES-01
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B4-21C2/1/423_CU - Ob cesti svobode
Občinski podrobni prostorski načrt za novo navezovalno cesto Šentlenart v Brežicah
Druge spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN 2) za območje »B4-21C2/1423_CU – Ob cesti svobode«
Občinski podrobni prostorski načrt za Terme Čatež - širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami
Lokacijske preveritve
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor