Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Mestna občina Ljubljana

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje
Prostorska ureditev skupnega pomena za elektroenergetske vode z nazivno napetostjo 110 kV ali več s pripadajočimi funkcionalnimi objekti (OPN Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del)
Občinski podrobni prostorski načrt 192 Podutik ob športnem parku
Občinski podrobni prostorski načrt 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672)
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora
Občinski podrobni prostorski načrt 370 P+R Polje
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za del območja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)
Občinski podrobni prostorski načrt 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti
Občinski podrobni prostorski načrt 252 Stanovanjska soseska Brdo – del
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova (del)
Občinski podrobni prostorski načrt 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471
Občinski podrobni prostorski načrt 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo
Občinski podrobni prostorski načrt 412 Železniška tovorna postaja – del
Občinski podrobni prostorski načrt 173 Parmova
Občinski podrobni prostorski načrt 311 Zalog
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče
Občinski podrobni prostorski načrt 251 Stanovanjska cona Zadobrova - del
Občinski podrobni prostorski načrt 437 Bobenčkova – Tržaška in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama
Občinski podrobni prostorski načrt 391 Jurčkova zahod
Občinski podrobni prostorski načrt 266 Tacen - zahod - severni del
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severni del območje urejanja VP 3/2 Brdo
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora JA-250
Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora SL-236, za stavbo Dvorni trg 1
Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora SL-198 in SL-203
Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora ŠI-390
Lokacijska preveritev za del območja občinskga podrobnga prostorskga načrta za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (za prostorski enoti P5 in P6)
Lokacijska preveritve za del območja, ki se ureja z OPPN za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas
Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora SL-269
Lokacijska preveritev za dele enot urejanja prostora MS132, MS-171 in MS-172
Lokacijska preveritev za objekt PLC Ljubljana – ŠIKA v enoti urejanja prostora TR-519
Lokacijska preveritev za del območja OPPN za dele območij urejanja CI7/21 Roška kasarna, CS7/22 Spodnje Poljane, CV8 Gruberjev prekop, CR8/1 Gruberjev prekop in CT46 Roška cesta (za del prostorskih enot P3 in C3)
Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora GR-49
Lokacijska preveritev za del območja enote urejanja prostora MS-181 (OPPN 66: Fakultete – Foersterjev vrt)
Lokacijska preveritev za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 - Avtotehna (za F30a)
Lokacijska preveritev za del območja ZN za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - del (za dele funkcionalne enote F5 in cestnega odseka Cf2)
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju BTS-NIB v EUP RD-273
Lokacijska preveritev za del območja OPPN 311 Zalog
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev za Plezalni center, EUP GO-225
Lokacijska preveritev za del območja OPPN 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del)
Lokacijska preveritev za del območja OPPN 262 Stegne
Lokacijska preveritev za dele enot urejanja prostora GO-224, GO-381, MO-224 in MO-225
Lokacijska preveritev za del območja OPPN 273 Tovil (del EUP VI-521)
Lokacijska preveritev za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za dele EUP MS-132, MS-171 in MS-172
Lokacijska preveritev za prostorsko enoto P10 v območju zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana
Lokacijska preveritev za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za prostorske enote P1, del P2 in del P3a)
Lokacijska preveritev za del območja OPPN 412 Železniška tovorna postaja (za prostorsko enoto PE1 in del C1)
Lokacijska preveritev številka 2 za del območja OPPN za dele območij urejanja CI7/21 Roška kasarna, CS7/22 Spodnje Poljane, CV8 Gruberjev prekop, CR8/1 Gruberjev prekop in CT46 Roška cesta (za del prostorskih enot P3 in C3)
Lokacijska preveritev za del območja ZN za območje Potniškega centra Ljubljana (za prostorske enote (za dele P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b)
Prostorski akti v pripravi
Občinski podrobni prostorski načrt 229 ŠMARTINKA – ŽITO (del)
Občinski podrobni prostorski načrt 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
Občinski podrobni prostorski načrt 465 Smodinovec
Občinski podrobni prostorski načrt 182 Pod hribom (za enoti urejanja prostora ŠI-385 in ŠI-386)
Občinski podrobni prostorski načrt 379 Brnčičeva
Občinski podrobni prostorski načrt 214 Rožnik - Pod hribom
Občinski podrobni prostorski načrt 62 Dvor
Občinski podrobni prostorski načrt 65 Fakultete ob Biotehniškem središču
Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod
Občinski podrobni prostorski načrt 484 Cesta v Sadinjo vas
Občinski podrobni prostorski načrt 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S - del
Občinski podrobni prostorski načrt 463 Tbilisijska KPL
Občinski podrobni prostorski načrt 141 Ob cesti
Občinski podrobni prostorski načrt Lek - EUP ŠI-408 (osrednji del)
Občinski podrobni prostorski načrt 334 Tacen – vzhod
Občinski podrobni prostorski načrt 457 Drevesnica ob Litijski cesti
Občinski podrobni prostorski načrt 449 Ilovica ob Jurčkovi 3
Občinski podrobni prostorski načrt 184 Pod Šmarno goro
Občinski podrobni prostorski načrt 14 Samova – Podmilščakova
Občinski podrobni prostorski načrt 305 Vrtno mesto Sibirija
Občinski podrobni prostorski načrt Roška
Občinski podrobni prostorski načrt 105 Klinike
Občinski podrobni prostorski načrt 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - vzhod
Občinski podrobni prostorski načrt 483 Ruska dača
Občinski podrobni prostorski načrt 33 Center Gameljne - zahod
Občinski podrobni prostorski načrt 117 Poslovna stavba - Križišče Celovška - Gospodinjska
Občinski podrobni prostorski načrt 498 Regentova center
Občinski podrobni prostorski načrt 256 Stara šiška in 29 Celovška cesta (Dravlje-Center) (del)
Občinski podrobni prostorski načrt 234 Soča J
Občinski podrobni prostorski načrt 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - zahod
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor