Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Maribor

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Prostorski akti v pripravi
Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor
Občinski podrobni prostorski načrt za območje Mariboxa in levega nabrežja Drave v Mestni občini Maribor
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mestni občini Maribor
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja SZ Zrkovci (JV od ulice Na Gorci)
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Pobrežje 10-S (območje vzhodno od Nove ulice)
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorsko planske enote Ta 3-C Maribor
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Studenci ST-04 v Mariboru
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja S-10/3 – Vinarje vzhod 2
Občinski podrobni prostorski načrta za del območja Ta 1-C – območje ob Dvorâkovi ulici
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja PPE Po 11 S na Pobrežju
Občinski podrobni prostorski načrt za Urbani center Tezno
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta športno rekreacijskega območja Ljudski vrt
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE Po 11S (južno od Puhove ceste) v Mestni občini Maribor
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Pobrežje 1-SD (oskrbovana stanovanja)
Občinski podrobni prostorski načrt za del PPE Ta-3C ob glavni železniški progi št. 30 Zidani most – Šentilj - državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika)
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko pozidavo ob Ulici Maksa Liplina v Razvanju
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Ra 6 Z
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del S 25 v Mariboru
Občinski podrobni prostorski načrt za poslovni objekt z mikrobiološkim laboratorijem ob Ptujski cesti v Mestni občini Maribor
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PPE, Po3-S, Po4-KE IN Po5-S - območje med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo ulico in pokopališčem na Pobrežju - v Mestni občini Maribor
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Tezno Te2-C (Eurospin Tezno)
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za PPE St 6-S vzhodno od Dravograjske ceste
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor