Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Mestna občina Maribor

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od določil prostorskih aktov za območje Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor
Lokacijska preveritev umestitve veterinarske ambulante v obstoječi trgovski objekt na Tržaški cesti v Mariboru
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od določil prostorskih aktov za parc. št. 997/2, k.o. 661-Limbuš v mestni občini Maribor
Lokacijska preveritev za območje TU 1/2 v Limbušu v Mestni občini Maribor
Lokacijska preveritev za parc. št. 458/4, k.o. Metava v Mestni občini Maribor
Lokacijska preveritev za stanovanjsko stavbo na parc. št. 992/5, k.o. Gaj nad Mariborom
Lokacijska preveritev za območje začasne rabe – del območja Rt 3 C v mestni občini Maribor
Lokacijska preveritev za parc. št. 505/1, k.o. Hrastje, v mestni občini Maribor
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe – parcela št. 586/5, k.o. Dogoše v mestni občini Maribor
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od določil prostorskega akta za parcele številka 16/6, 877/1, 886/1 in 886/2, k.o. Kamnica
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del PPE Ko3 v Mestni občini Maribor
Lokacijska preveritev za določitev manjših odstopanj od PIP, določenih v OPPN, ki določajo maksimalno velikost objektov, na parcelah št. 2108/19 in 2108/18, k. o. 660 Studenci
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v k.o. Razvanje
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od PIP za del PPE Ta1 v Mestni občini Maribor
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe- zbirnega centra za odpadke na delu območja Ta 14 P
Lokacijska preveritev za lokacijo Šentiljska cesta v Mariboru
Prostorski akti v pripravi
Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor
Občinski podrobni prostorski načrt za območje Mariboxa in levega nabrežja Drave v Mestni občini Maribor
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja SZ Zrkovci (JV od ulice Na Gorci)
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorsko planske enote Ta 3-C Maribor
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Studenci ST-04 v Mariboru
Občinski podrobni prostorski načrta za del območja Ta 1-C – območje ob Dvorâkovi ulici
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta športno rekreacijskega območja Ljudski vrt
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Pobrežje 1-SD (oskrbovana stanovanja)
Občinski podrobni prostorski načrt za del PPE Ta-3C ob glavni železniški progi št. 30 Zidani most – Šentilj - državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika)
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko pozidavo ob Ulici Maksa Liplina v Razvanju
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Ra 6 Z
Občinski podrobni prostorski načrt za poslovni objekt z mikrobiološkim laboratorijem ob Ptujski cesti v Mestni občini Maribor
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PPE, Po3-S, Po4-KE IN Po5-S - območje med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo ulico in pokopališčem na Pobrežju - v Mestni občini Maribor
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Tezno Te2-C (Eurospin Tezno)
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za PPE St 6-S vzhodno od Dravograjske ceste
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP S15 (območje Tekola) v Mestni občini Maribor
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za del Rt7-S (območje med Kočevarjevo, Smetanovo in Kosarjevo ulico ter Koroško cesto)
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor