Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Sevnica

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj
Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec
Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN-89-02)
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm)
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Sevnica
Občinski podrobni prostorski načrt za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Blanca
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Sevnica
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Sevnica
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Sevnica – območje IV
Občinski podrobni prostorski načrt za del gospodarske cone Dolenji Boštanj - območje Jamšek
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanska cesta v Sevnici (SD OLN1)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Sevnica – območja II., III., IV. – Šmarje
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02 (SD OPPN 3)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta IC INES Sevnica ZN 31
Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05)
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica
Občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin
Občinski podrobni prostorski načrt za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj, del EUP DB10 (2)
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15)
Lokacijske preveritve
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor