Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče

Identifikacijska številka: 1460
Podatki o postopku priprave
Skupni del postopka državnega prostorskega načrtovanja
Pobuda
Analiza smernic
Sklep o izvedbi
Študija variant in predlog najustreznejše variante
Dopolnitev območja v času priprave strokovnih podlag
Podrobni podatki:
Javna razgrnitev
Odziv na študijo variant
Podrobni podatki:
Nadaljevanje postopka priprave in sprejetja DPN
Predlog
Opombe: Verzija 2 (februar 2022)
Podrobni podatki:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor