Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana

Zgodovina: Uradni list RS, št. 112/09; Uradni list RS, št. 80/10; Uradni list RS, št. 92/14; Uradni list RS, št. 50/15; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
  • Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje
  • Identifikacijska številka: 498
  • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje
  • Publikacija: Uradni list RS, št. 92/14
  • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=119779
  • Datum sprejema: 17.12.2014
  • Datum objave: 19.12.2014
  • Datum začetka veljavnosti: 03.01.2015
  • Podrobni podatki: povezava
  • Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ)
  • Identifikacijska številka: 546
  • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ)
  • Publikacija: Uradni list RS, št. 50/15
  • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=122443
  • Datum sprejema: 02.07.2015
  • Datum objave: 10.07.2015
  • Datum začetka veljavnosti: 25.07.2015
  • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
  • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
  • Identifikacijska številka: 203
  • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
  • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
  • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
  • Datum sprejema: 28.09.2010
  • Datum objave: 12.10.2010
  • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
  • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
  • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana (neuradno prečiščeno besedilo št. 2)
  • Publikacija: Pravno-informacijski sistem
  • Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5300
  • Datum sprejema: /
  • Datum objave: /
  • Datum začetka veljavnosti: /
  • Podrobni podatki: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor