Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine

Zgodovina: Uradni list RS, št. 77/10; Uradni list RS, št. 80/10; Uradni list RS, št. 70/17
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
 • Identifikacijska številka: 828
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 70/17
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3373
 • Datum sprejema: 07.12.2017
 • Datum objave: 11.12.2017
 • Datum začetka veljavnosti: 10.01.2018
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Identifikacijska številka: 203
 • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
 • Datum sprejema: 28.09.2010
 • Datum objave: 12.10.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor