Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice do Letuša ob Savinji

Zgodovina: Uradni list RS, št. 103/10; Uradni list RS, št. 3/17; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug
 • Identifikacijska številka: 712
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 3/17
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0159
 • Datum sprejema: 12.01.2017
 • Datum objave: 20.01.2017
 • Datum začetka veljavnosti: 04.02.2017
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
 • Publikacija: Pravno-informacijski sistem
 • Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5557
 • Datum sprejema: /
 • Datum objave: /
 • Datum začetka veljavnosti: /
 • Podrobni podatki: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor