Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za RTP 110/20 kV Dobruška vas

Zgodovina: Uradni list RS, št. 57/14; Uradni list RS, št. 26/17; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas
 • Identifikacijska številka: 749
 • Predpis sprejema: Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 26/17
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1436
 • Datum sprejema: 24.05.2017
 • Datum objave: 26.05.2017
 • Datum začetka veljavnosti: 10.06.2017
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
 • Publikacija: Pravno-informacijski sistem
 • Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6822
 • Datum sprejema: /
 • Datum objave: /
 • Datum začetka veljavnosti: /
 • Podrobni podatki: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor