Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Smednik - Krška vas

Zgodovina: Uradni list RS, št. 115/02; Uradni list RS, št. 108/03; Uradni list RS, št. 33/07; Uradni list RS, št. 80/10; Uradni list RS, št. 23/12; Uradni list RS, št. 50/12; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas
 • Identifikacijska številka: 59
 • Predpis sprejema: Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 108/03
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=45953
 • Datum sprejema: 30.10.2003
 • Datum objave: 07.11.2003
 • Datum začetka veljavnosti: 08.11.2003
 • Podrobni podatki: /
 • Državni prostorski načrt za gospodarsko središče Feniks v Posavju
 • Identifikacijska številka: 266
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za gospodarsko središče Feniks v Posavju
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 23/12
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=107940
 • Datum sprejema: 22.03.2012
 • Datum objave: 26.03.2012
 • Datum začetka veljavnosti: 10.04.2012
 • Podrobni podatki: povezava
 • Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Brežice
 • Identifikacijska številka: 276
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 50/12
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=109150
 • Datum sprejema: 27.06.2012
 • Datum objave: 29.06.2012
 • Datum začetka veljavnosti: 14.07.2012
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22.09.2013 (delno)
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Identifikacijska številka: 117
 • Predpis sprejema: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 33/07
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=79670
 • Datum sprejema: 30.03.2007
 • Datum objave: 13.04.2007
 • Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007
 • Podrobni podatki: /
 • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Identifikacijska številka: 203
 • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
 • Datum sprejema: 28.09.2010
 • Datum objave: 12.10.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas (neuradno prečiščeno besedilo št. 2)
 • Publikacija: Pravno-informacijski sistem
 • Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED1592
 • Datum sprejema: /
 • Datum objave: /
 • Datum začetka veljavnosti: /
 • Podrobni podatki: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor