Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje - Lešnica

Zgodovina: Uradni list RS, št. 16/03; Uradni list RS, št. 22/05; Uradni list RS, št. 33/07; Uradni list RS, št. 80/10; Uradni list RS, št. 102/12; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo
 • Identifikacijska številka: 79
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 22/05
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=54422
 • Datum sprejema: 24.02.2005
 • Datum objave: 08.03.2005
 • Datum začetka veljavnosti: 23.03.2005
 • Podrobni podatki: povezava
 • Državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
 • Identifikacijska številka: 315
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 102/12
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=111051
 • Datum sprejema: 20.12.2012
 • Datum objave: 21.12.2012
 • Datum začetka veljavnosti: 05.01.2013
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Identifikacijska številka: 117
 • Predpis sprejema: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 33/07
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=79670
 • Datum sprejema: 30.03.2007
 • Datum objave: 13.04.2007
 • Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007
 • Podrobni podatki: /
 • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Identifikacijska številka: 203
 • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
 • Datum sprejema: 28.09.2010
 • Datum objave: 12.10.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica (neuradno prečiščeno besedilo št. 2)
 • Publikacija: Pravno-informacijski sistem
 • Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NACR24
 • Datum sprejema: /
 • Datum objave: /
 • Datum začetka veljavnosti: /
 • Podrobni podatki: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor