Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje

Zgodovina: Uradni list RS, št. 79/04; Uradni list RS, št. 109/04; Uradni list RS, št. 33/07; Uradni list RS, št. 36/09; Uradni list RS, št. 80/10; Uradni list RS, št. 48/11; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Dopolnitev državnega lokacijskega načrta za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
 • Identifikacijska številka: 75
 • Predpis sprejema: Uredba o dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 109/04
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=51435
 • Datum sprejema: 30.09.2004
 • Datum objave: 08.10.2004
 • Datum začetka veljavnosti: 23.10.2004
 • Podrobni podatki: /
 • Državni prostorski načrt za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
 • Identifikacijska številka: 156
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 36/09
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=92144
 • Datum sprejema: 07.05.2009
 • Datum objave: 15.05.2009
 • Datum začetka veljavnosti: 30.05.2009
 • Podrobni podatki: povezava
 • Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
 • Identifikacijska številka: 236
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 48/11
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=104202
 • Datum sprejema: 16.06.2011
 • Datum objave: 24.06.2011
 • Datum začetka veljavnosti: 09.07.2011
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Identifikacijska številka: 117
 • Predpis sprejema: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 33/07
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=79670
 • Datum sprejema: 30.03.2007
 • Datum objave: 13.04.2007
 • Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007
 • Podrobni podatki: /
 • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Identifikacijska številka: 203
 • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
 • Datum sprejema: 28.09.2010
 • Datum objave: 12.10.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • Uredba o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje (neuradno prečiščeno besedilo št. 3)
 • Publikacija: Pravno-informacijski sistem
 • Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3428
 • Datum sprejema: /
 • Datum objave: /
 • Datum začetka veljavnosti: /
 • Podrobni podatki: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor