Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas - Ločica pri Vranskem

Zgodovina: Uradni list RS, št. 26/94; Uradni list RS, št. 45/95; Uradni list RS, št. 36/00; Uradni list RS, št. 110/02; Uradni list RS, št. 33/07; Uradni list RS, št. 80/10; Uradni list RS, št. 3/17; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem
 • Identifikacijska številka: 10
 • Predpis sprejema: Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 45/95
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=15842
 • Datum sprejema: 29.07.1995
 • Datum objave: 04.08.1995
 • Datum začetka veljavnosti: 05.08.1995
 • Podrobni podatki: /
 • Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem
 • Identifikacijska številka: 32
 • Predpis sprejema: Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 36/00
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=25457
 • Datum sprejema: 20.04.2000
 • Datum objave: 26.04.2000
 • Datum začetka veljavnosti: 11.05.2000
 • Podrobni podatki:
 • Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug
 • Identifikacijska številka: 712
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 3/17
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0159
 • Datum sprejema: 12.01.2017
 • Datum objave: 20.01.2017
 • Datum začetka veljavnosti: 04.02.2017
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
 • Identifikacijska številka: 47
 • Predpis sprejema: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 110/02
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=39920
 • Datum sprejema: 27.11.2002
 • Datum objave: 18.12.2002
 • Datum začetka veljavnosti: 01.01.2003
 • Podrobni podatki: /
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Identifikacijska številka: 117
 • Predpis sprejema: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 33/07
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=79670
 • Datum sprejema: 30.03.2007
 • Datum objave: 13.04.2007
 • Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007
 • Podrobni podatki: /
 • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Identifikacijska številka: 203
 • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
 • Datum sprejema: 28.09.2010
 • Datum objave: 12.10.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem (neuradno prečiščeno besedilo št. 3)
 • Publikacija: Pravno-informacijski sistem
 • Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED567
 • Datum sprejema: /
 • Datum objave: /
 • Datum začetka veljavnosti: /
 • Podrobni podatki: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor