Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni lokacijski načrt za plinovod M 1/1 na odseku Ceršak - Kidričevo

Zgodovina: Uradni list RS, št. 27/07; Uradni list RS, št. 33/07; Uradni list RS, št. 98/08; Uradni list RS, št. 54/10; Uradni list RS, št. 80/10; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za vzporedni plinovod M 1/3 od merilno-regulacijske postaje Ceršak do slovensko-avstrijske meje
 • Identifikacijska številka: 148
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za vzporedni plinovod M 1/3 od merilno-regulacijske postaje Ceršak do slovensko-avstrijske meje
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 98/08
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=88729
 • Datum sprejema: 01.10.2008
 • Datum objave: 14.10.2008
 • Datum začetka veljavnosti: 29.10.2008
 • Podrobni podatki: povezava
 • Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
 • Identifikacijska številka: 185
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 54/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=98822
 • Datum sprejema: 01.07.2010
 • Datum objave: 09.07.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 24.07.2010
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Identifikacijska številka: 117
 • Predpis sprejema: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 33/07
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=79670
 • Datum sprejema: 30.03.2007
 • Datum objave: 13.04.2007
 • Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007
 • Podrobni podatki: /
 • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Identifikacijska številka: 203
 • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
 • Datum sprejema: 28.09.2010
 • Datum objave: 12.10.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • Uredba o državnem lokacijskem načrtu za plinovod M1/1 Ceršak-Kidričevo (neuradno prečiščeno besedilo št. 2)
 • Publikacija: Pravno-informacijski sistem
 • Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3757
 • Datum sprejema: /
 • Datum objave: /
 • Datum začetka veljavnosti: /
 • Podrobni podatki: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor