Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev na območju razpršene poselitve z oznako enote urejanja prostora (EUP) PŽ33 in SOB 17

Zgodovina: Uradni list RS, št. 58/19
 • Identifikacijska številka: 1302
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1302 (parc. št. 1295/1 in 1324/2, k.o. 1132 Primož)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 58/19
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2604
 • Datum sprejema: 17.09.2019
 • Datum objave: 27.09.2019
 • Datum začetka veljavnosti: 28.09.2019
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor