Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za del območja OPPN 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del)

Zgodovina: Uradni list RS, št. 194/21
 • Identifikacijska številka: 2504
 • Predpis sprejema: Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiških parcelah 543/1 in 543/3 k. o. 229 – Kokolajnščak
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 194/21
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3881
 • Datum sprejema: 01.12.2021
 • Datum objave: 10.12.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 11.12.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor