Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski podrobni prostorski načrt za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju enote urejanja prostora ŠE196, za izvedbo gradnje večstanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo

Zgodovina: Uradni list RS, št. 108/21
 • Identifikacijska številka: 1312
 • Predpis sprejema: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ŠE196, za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju enote urejanja prostora (EUP) ŠE196, za izvedbo gradnje večstanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo (ID PA: 1312)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 108/21
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2405
 • Datum sprejema: 15.06.2021
 • Datum objave: 09.07.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 24.07.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor