Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba

Zgodovina: Uradni list RS, št. 70/21
 • Identifikacijska številka: 1386
 • Predpis sprejema: Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod (druga sprememba)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 70/21
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1525
 • Datum sprejema: 21.04.2021
 • Datum objave: 07.05.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 22.05.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor